Створення: 27.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/04/2015

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева» скликає загальні збори акціонерів 22.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Лісова, 15, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 16.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до Коваленко Є.

Реєстрація учасників зборів 22.04.15 з 9.30 до 9.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 18824/19779.
 • Основні засоби 14760/15675.
 • Запаси 980/2409.
 • Сумарна дбт заборгованість 2531/14526.
 • Грошові кошти 419/120.
 • Власний капітал 6577/9339.
 • Статутний капітал 1654/1654.
 • Непокритий збиток -12040/-9278.
 • Поточні зобов’язання 12247/10440.
 • Збиток на одну акцію (грн.) -0,42/-0,38.
 • Кількість акцій 6615200/6615200.
 • Чисельність працівників 122/131.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 40(2044) від 27.02.2015р.