Створення: 10.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2017

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева», місцезнаходження Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Лісова, 15, скликає загальні збори акціонерів 20.04.2017р. о 10.00 за адресою Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Покришева, 2-Г, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- доручити Директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- схвалити попередньо значні правочини, які можуть вичинятися товариством протягом року, на суму граничної сукупної вартості до 20 000 000,00грн (двадцять мільйонів) грн.;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pokrysheva.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 14.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Арутюнова А.С.

Реєстрація учасників зборів 20.04.17 з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 14764/16262.
 • Основні засоби 12987/13888.
 • Запаси 1240/397.
 • Сумарна дбт заборгованість 311/1658.
 • Грошові кошти 2/315.
 • Власний капітал 3328/4719.
 • Статутний капітал 1654/1654.
 • Збиток -1391/-1858.
 • Поточні зобов’язання 3717/1153.
 • Кількість акцій 6615200/6615200.
 • Чисельність працівників 37/94.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 47(2552) від 10.03.17.