Створення: 02.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2012

Публічне акціонерне товариство імені Покришева скликає загальні збори акціонерів 20.04.2012р. о 10.00 за адсою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул. Лісова, 15 з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 р.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011 р.
  4. Про зміну типу товариства.
  5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку зі зміною типу товариства.
  6. Утворення та обрання органів управління та контролю відповідно до статуту товариства.
  7. Прийняття рішення про подальшу долю акцій, які знаходяться у власності емітента.
  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.12. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до юрисконсульта. Реєстрація учасників 20.04.12 з 09.15 до 09.50 за вищевказаною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період 

поперед. період 

Усього активів

22166

11877

Основні засоби

16933

8315

Запаси

1262

514

Сумарна дебіторська заборгованість

2697

1312

Грошові кошти та їх еквіваленти

213

176

Нерозподілений прибуток

-5095

-5512

Власний капітал

13522

4243

Статутний капітал

1654

1654

Довгострокові зобов’язання

-

80

Поточні зобов’язання

6021

4993

Чистий прибуток (збиток)

417

51

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6615200

6615200

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

147

157

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР №  39(1292) від 27.02.12.