Створення: 27.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/04/2014

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева» скликає загальні збори акціонерів 17.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Лісова, 15, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 11.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 17.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 19779/21418.
 • Основні засоби 10342/10967.
 • Запаси 2409/1094.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 1452/3196.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 420/426.
 • Власний капітал 9339/11822.
 • Статутний капітал 1654/1654.
 • Довгострокові зобов’язання 65/59.
 • Поточні зобов’язання 8308/7096.
 • Чистий прибуток (збиток) -2483/1700.
 • Кількість акцій 6615200/6615200.
 • Чисельність працівників 131/135.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 40(1793) від 27.02.14.