Створення: 25.10.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Сiнько Едуард Леонiдович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Iм. Покришева"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413535
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Голопристанський
        Поштовий індекс 75656
        Населений пункт с. Таврiйське
        Вулиця, будинок вул. Лiсова,15
        Міжміський код, телефон та факс (05539) 4-32-71, 2-63-38
        Електронна поштова адреса емітента немає
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) Немає д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;  
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   1. Роздiл "1. е) iнформацiя про рейтингове агенство" не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 2. Роздiл "7. Iнформацiя про дивiденди" не заповнюється тому, що за пiдсумками робот9-2010роки дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 3. Роздiл "9. б) iнформацiя про облiгацiї умiтента не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. 4. Роздiл "9. в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не зься тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiлягає реєстрацiї. 5. Роздiл "9. г) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупляло акцiй. 7. Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої осiби..." не заповнюється тому,що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 8. Рiчна звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi (МСФЗ) не надається тому, щиємство її не веде. 9. Роздiл 29 "Звiт про стан об"єкта нерухомостi не заповн.ється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забеспечено об"єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Iм. Покришева"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва 1 488 120 0000000357
   Дата видачі 30.10.1997
   Орган, що видав свідоцтво Голопристанська райдержадмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 1653800.00
   Сплачений статутний капітал 1653800.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ КБ "Хрещатик"
   МФО банку 342207 Рахунок 26006700100056
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/в
   МФО банку д/в Рахунок д/в

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   01.13.0 Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв
   01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур
   51.21.0 Оптова торгiвля зерном , насiнням та кормами для тварин
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Перевезення вантажiв Серiя АВ №374610 26.09.2007 Мiнiстерство транспорту та з'язку України 12.9..25.0

   Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

   Найменування Місцезнаходження (поштова адреса) Опис
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Показники Фактично за перiод Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) 155 Фонд оплати працi (тис.грн) 2165,0 Кадровi питання: 1. Пiдвищення квалiфiкацiї електрика на курсах Херсонського Обленерго. 2. Навчання вiдповiдальних осiб за охорону працi та технiку безпеки

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   15.03.2011
   86
   Порядок денний загальних зборiв товариства такий:
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009-2010р.
   2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009-2010р..
   3. Затвердження результатiв дiя балансу товариства i розподiлу коштiв за за 2009-2010р..
   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   5. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   6. Про обраннтарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   7. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   8. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю 9. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   11. Про попереднє схвалчних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
   II. Розгляд порядку денного
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   Доповiдач - голова правлiння товариства Сiнько Е.Л., який довiв до вiдома акцiонерiвати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у звiтному перiодi, фактичне використання коштiв та баланс товариства за 2009-2010 рiк. Прийнято рiшення про:
   затвердження звiту виконавчого органу та балансу товариства за 2009-2010 р. провести слуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   Iнших пропозицiй та заперечень не надiйшло.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   2. Звiт наглядової ради, звiтовки ревiзiйної комiсiї.
   2.1. Звiт наглядової ради.
   Надана iнформацiя про роботу ради в звiтному перiодi та зазначено, що у звiтному перiодi проводилось три засiдання ради. У поточному режимi здiйснювався контроль за дiяльнiстю виконавчого оргатримання ним своїх повноважень. Аналiзувалися квартальнi та рiчний звiти виконавчого органу та висновки ревiзiйної комiсiї по них. Рiчний звiт правлiння та баланс за 2009-2010 рiк наглядовою радою схвалений.
   Прийнято рiшення : роботу наглядової звiтний перiод визнати задовiльною.
   Голосували: "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   2.2. Звiт РК.
   Надана iнформацiя про роботу комiсiї у звiтному перiодi та про питання, якi розглядались аннях комiсiї у 2009-2010 роцi та доведенi результати перевiрки комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдтверджує баланс товариства за 2009-2010 р.
   Прийнято рiшення : висновок ревiзiйної комiсiї щодо пiдтверджансу товариства за 2010р. затвердити.
   Голосували: "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2009-2010р.
   З урахуванвiдей та звiтiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї
   Прийнято рiшення :Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2010 р. У зв'язку iз наявнiстю збиткiв, дивiденди за 2010 рiк не нараховувати.
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% го "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   Доповiдач - голова зборiв.
   29 квiтня 2009 р. вступив в силу ЗУ "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон), згiдно з яким в iснують два таких типи акцiонерних товариств: публiчне (ПАТ) та приватне (ПрАТ) акцiонерне товариство. Законом надавалося 2 роки на приведення статутiв акцiонерних товариства у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.
   Цi типи, в числi iншого, вiдрi головним чином тим, що кiлькiсний склад акцiонерiв ПрАТ не може перевищувати 100 осiб, ПрАТ може здiйснювати виключно приватне розмiщення акцiй додаткової емiсiї та акцiї ПрАТ не можуть виставлятися на фондову бiржу. В разi прийняття загальними збАТ рiшення про вiдкрите розмiщення акцiй, або при перевищеннi кiлькостi акцiонерiв ПрАТ 100 осiб, загальними зборами має бути прийняте рiшення про внесення до статуту приватного АТ вiдповiдних змiн, у т.ч. про змiну типу товариства - з приватного нне. Змiна типу АТ з публiчного на приватне або навпаки, не є перетворенням, оскiльки органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство, залишається без змiн.
   На сьогоднiшнiх зборах пропонується прийняти рiшення про приведення типу та найменуваннства у вiдповiднiсть з вимогами Закону, а саме:
   змiнити найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство "iм. Покришева" на "Публiчне акцiонерне товариство "iм. Покришева" (скорочено: ПАТ "iм. Покришева").
   Прийнято рiшення :про приведення типу та наня товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону, а саме:
   змiнити найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство "iм. Покришева" на "Публiчне акцiонерне товариство "iм. Покришева" (скорочено: ПАТ "iм. Покришева")..
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiїолосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   5. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана iнформацiя про вимоги законодавства щодо переведення форми iснуваннакцiонерного товариства з документарної в бездокументарну.
   Це безумовна вимога законодавства, тому запропоновано:
   Перевести випуск акцiй ВАТ "iм. Покришева" (далi - Товариство) iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування,ердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство "iм. Покришева", код ЄДРПОУ 00413535; св. про держреєстрацiю А00 № 245387, видане 30.10.1997 Голопристанською РДА Херсонської обл., адреса: 75656, ХерсонськГолопристанський район, с. Таврiйське, вул. Лiсова, 15, тлф (05539) 4-32-71.
   Призначити посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: голова правлiння - Синько Едуарда Леонiдовича.зити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: акцiї iменнi простi; св. про реєстрацiю випуску №7/21/1/99 вiд 18.01.99, видане Херсонським ТУ ДКЦПФР, код випуску UA4000033450; кiлькiсть 6615200 шт., ною вартiстю 0,25грн.; загальна номiнальна вартiсть 1653800,0грн.
   Прийнято рiшення :Перевести випуск акцiй ВАТ "iм. Покришева" ((далi - Товариство) iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематцiю.
   Реквiзити емiтента: вiдкрите акцiонерне товариство ВАТ "iм. Покришева" , ккод ЄДРПОУ 00413535; св. про держреєстрацiю А00 № 245387, видане 30.10.1997 Голопристанською РДА Херсонської обл., адреса: 75656, Херсонська обл., Голопристанський р Таврiйське, вул. Лiсова, 15, тлф (05539) 4-32-71.
   Призначити посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: голова правлiння - Синько Едуарда Леонiдовича..
   Реквiзити випуску ЦП дрної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: акцiї iменнi простi; св. про реєстрацiю випуску №7/21/1/99 вiд 18.01.99, видане Херсонським ТУ ДКЦПФР, код випуску UA4000033450; кiлькiсть 6615200 шт., номiнальною вартiстю 0,25гальна номiнальна вартiсть 1653800,0грн.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   6. Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана пр обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код Є370711, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф контактної особи - 0442791078, 0442791278; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.2006р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.2006р.-19.09.2016рнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства в бездокументарнiй формi.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах влакцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; адреса 73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; тлф контактної особи 0552417245; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi зберiгача ЦП: АВ, видана 01.06.2010р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.2010р.-01.06.2015р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарн.
   Прийнято рiшення :обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про дематерiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй УкраїниНДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф контактної особи - 0442791078, 0442791278; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.2006р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.0-19.09.2016р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства в бездокументарнiй формi.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунких паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; адреса 73000, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; телеф контактної особи 0552417245; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльерiгача ЦП: АВ №534033, видана 01.06.2010р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.2010р.-01.06.2015р.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товарбездокументарнiй формi.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   7. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана iнф що, вiдповiдно до нормативних документiв ДКЦПФР, необхiдно визначити дату припинення ведення реєстру, яка повинна бути не ранiше нiж за 45 календарних днiв, але не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв пiсля отримання свiдоцтва про реєстрацiю випускуовариства у бездокументарнiй формi.
   Реєстратор, який веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (IЦП): Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скiф" (ТОВ "Скiф"); код ЄДРПОУ 31221747; адреса 73025, м.Херсон, вул.Петренка, буд.18; т/ф 0552417544ор Тєкучов Вячеслав Геннадiйович; лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi з ведення реєстру власникiв IЦП АВ №362036, видана 13.07.2007р. ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 15.07.2007р.-15.07.2012р.
   Надана пропозицiя: визначити дату припинення ведстру: 16.06.2011р. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф" № 83/1-р вiд 02.06.09. Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та переда реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстру з реєстратором.
   Визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 01р. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здiйснюється.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: ати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.

   Прийнято рiшення :Визначити дату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, перемiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в систтру: 03.06.2011р. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здiйснюється.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзовауску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   8. Про визначення способу персонального повiдакцiонерiв про дематерiалiзацiю.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Надана пропозицiя: персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариладене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покластивника виконавчого органу управлiння товариства.
   Прийнято рiшення :про персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, скiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiконавчого органу управлiння товариства.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   9. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   Доповiдач зборiв.
   Надана iнформацiя: в зв'язку iз необхiднiстю виконання вимог Закону та прийнятим рiшенням щодо визначення типу товариства та змiною форми iснування акцiй, зборам необхiдно прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "iм. Покришева".
   Проект новоїї був готовий для ознайомлення акцiонерами задовго до зборiв, кожний акцiонер мав можливiсть ознайомитися з ним. Доповiдач зупинилась на суттєвих змiнах, якi пропонується внести до статуту.
   Пiсля обговорення нової редакцiї статуту запропоновано:твердити та прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "iм. Покришева" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю ствариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   Прийнято рiшення :Нова редакцiя статуту ПАТ "iм. Покришева" затверджена та прийнята, керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв доручено пiдписати нову редакцiю статуту товариства, тзувати його державну реєстрацiю.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.
   10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   Доповiдач - голова зборiво щойно прийнятої редакцiї статуту в товариствi утворюються та обираються такi органи управлiння та контролю: колегiальний представницький орган управлiння та контролю - наглядова рада, колегiальний представницький орган фiнансового контролю за дiявиконавчого органу - ревiзiйна комiсiя, колегiальний виконавчий орган управлiння - правлiння. Термiн повноважень усiх органiв управлiння визначається при їх обраннi, але питання про обрання (переобрання) складу наглядової ради має включатися в поряий зборiв не рiдше нiж раз на 3 роки, ревiзiйна комiсiя обирається на термiн не бiльше, нiж 5 рокiв. Кiлькiсний склад наглядової ради та РК визначається зборами при їх обраннi, причому в товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 0 створюється колегiальний представницький орган фiнансового контролю за дiяльнiстю виконавчого органу - ревiзiйна комiсiя. До наглядової ради та РК обираються фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть, i висуваються для обрання до складу цих оргiонером (акцiонерами).
   Запропоновано обрати (переобрати) спочатку наглядову раду, потiм ревiзiйну комiсiю вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв, зареєстрованих для участi в зборах, потiм обрати (переобрати) виконавчий орган товариства ння.

   10.1. Наглядова рада.
   Надiйшла пропозицiя вiдкликати з посад весь попереднiй склад наглядової ради ВАТ "iм. Покришева".
   Прийнято рiшення :Попереднiй склад наглядової ради вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   - обрати наглядову раду ПАТ "iм. Покришева" на термiн 3 роки в складi 4 осiб, головою ради обрати представника ЗАТ БК "Содружество" в особi Антонова Олексiя Юрiйовича, членами ради - Сiкоєваа Володимировича, Волконську Валентину Миколаївну та представника Голопристанської РРНД Лiнник Свiтлану Григорiвну.
   Прийнято рiшення :
   Голосували: Наглядова рада товариства обрана на термiн 3 роки в складi 4 осiб, головою ради обрати представник "Содружество" в особi Антонова Олексiя Юрiйовича, членами ради - Сiкоєва Заурбека Володимировича, Волконську Валентину Миколаївну та представника Голопристанської РРНД Лiнник Свiтлану Григорiвну.
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Про "Утримався" - 0.


   10.2. Ревiзiйна комiсiя.
   Запропоновано: вiдкликати з посади попереднiй склад ревiзiйної комiсiї ВАТ "iм. Покришева".
   Прийнято рiшення :Попереднiй склад ревiзiйної комiсiї вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 5602495 00% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   утворити колегiальний фiнансово контролюючий орган - ревiзiйну комiсiю термiном на 3 роки у кiлькостi 2 осiб, головою ревкомiсiї ПАТ "iм. Покришева" обрати Хмельненко Лригорiвну, членом ревiзiйної комiсiї Горбачову Любов Анатолiївну.
   Прийнято рiшення :Ревiзiйна комiсiя товариства обрана термiном на 3 роки у кiлькостi 2 осiб, головою ревкомiсiї ПАТ "Цюрупинське" обрати Хмельненко Людмилу Григорiвну, членом комiчову Любов Анатолiївну.
   Голосували:
   "За" - 5602495акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.


   10.3. Виконавчий орган.
   Надiйшла пропозицiя: вiдкликати з посади весь попереднiй склад правлiння ВАТ "Цюрупинське".
   Пришення :Попереднiй склад правлiння товариства вiдкликаний.
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.

   Запропоновано:
   а) обрати колегiальний виконавчий орган ПАТ "iм. Покришева" - правлiння,м до переобрання вiдповiдним органом управлiння згiдно статуту. Головою правлiння обрати Сiнько Едуарда Леонiдовича, членами правлiння - головного бухгалтера Данiв Iринау Ярославiвну, членами Пiпаєва Миколу Володимировича та Грабар Михайла Миколайб) доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з головою правлiння.
   Прийнято рiшення :Правлiння товариства на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, наглядовою радое: Головою правлiння обрати Сiнько Едуарда Леонiдовича, членами правлiння - головного бухгалтера Данiв Iринау Ярославiвну, членами Пiпаєва Миколу Володимировича та Грабар Михайла Миколайовича.
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); роти" - 0; "Утримався" - 0.


   11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
   Доповiдач - голова зборiв.
   Доповiв про мотиви необхiдностi попереднього схвалення значних правочинiв (на суму понад 25стi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися ПАТ "iм. Покришева" протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпоруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "iм. Покришева" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочиним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   Рiшення п- вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "iм. Покришева" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведенн оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "iм. Покришева" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитнимрами надати наглядовiй радi товариства..
   Голосували:
   "За" - 5602495 акцiї (100% голосiв); "Проти" - 0; "Утримався" - 0.    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   ЗАТ БК "Содружество" 14121018 м.Херсон, д/в, 73000, Херсонська область, вул..Петренка,18   72
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Усасниками є 112 фiзичних осiб , д/н 14
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Сiкоєв Заурбек Володимирович  МО № 058132, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 28.02.1996 15.06.2004 2 856 0.00040000000% 2 856 
   Член наглядової ради  Волконська Валентина Миколаївна  МО № 069770, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 28.02.1996 16.06.2004 2 855 0.00040000000% 2 855 
   Голова наглядової ради  представник ЗАТ БК "Содружество" в особi Антонов Олексiй Юрiйович  № 14121018, виданий д/н 11.02.2002 4 771 252 72.12560000000% 4 771 252 
   Член правлiння  Пiпаєв Микола Володимирович  МО № 188469, виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.09.1996 д/н 0 0.00000000000%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Хмельненко Людмила Григорiвна  МО № 490149, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 04.03.1998 д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Грабар Михайло Миколайович  МО № 589604, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.10.1998 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  представник Голопристанської РРНД Лiнник Свiтлана Григорiвна  № 04060051, виданий д/н 18.01.1999 808 400 12.22030000000% 808 400 
   член правлiння, головний бухгалтер  Данiва Iрина Ярославiвна  МР № 022115, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 01.07.2002 д/н 0 0.00000000000%
   член ревiзiйної комiсiї  Горбачова Любов Анатолыъвна  МО № 685439, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 06.04.1999 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   5 585 363 84.34670000000 % 5 585 363 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сiнько Едуард Леонiдович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 320398, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.03.1997
   Рік народження 1973
   Освіта закiнчив Саратовське ВВККУ МВС Росiї iм. Ф.Дзержинського , в 1994 роцi
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП АФ "Рубанiвське" , директор
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння.Винагороду за виконання обов"язкiв голови правлiння отримує згiдно штатному розпису.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння ,головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Данiва Iрина Ярославiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 022115, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 01.07.2002
   Рік народження 1977
   Освіта вища, закiнчила Херсонський ХДТУ
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заст. головного бухгалтера ВАТ "iм. Покришева"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння. Винагороду отримував згiдно штатному розпису.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сiкоєв Заурбек Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 058132, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 28.02.1996
   Рік народження 1954
   Освіта середньо - спецiальна, закiнчив Пiвнiчно-Кавказьський технiкум будiвництва
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вiце-президент ЗАТ БК "Содружество"
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв члена наглядової радине отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Волконська Валентина Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 069770, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 28.02.1996
   Рік народження 1956
   Освіта середньо-спецiальна, Чернiгiвський юридичний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество", заст.генерального директора
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи представник ЗАТ БК "Содружество" в особi Антонов Олексiй Юрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв голови наглядової ради не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Пiпаєв Микола Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 188469, виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.09.1996
   Рік народження 1951
   Освіта вища,Ульянiвський полiтехнiчний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 23
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Iм. Покришева", завiдуючий ремонтними майстернями
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хмельненко Людмила Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 490149, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 04.03.1998
   Рік народження 1948
   Освіта вища, закiнчила Одеський iнститут промисловостi
   Стаж керівної роботи (років) 39
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество" заступник генерального директора
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грабар Михайло Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 589604, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.10.1998
   Рік народження 1982
   Освіта Вища, Херсонський аграрний унiверситет по спецiальностi бухгалтер - аудитор.
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТД "Нафта-Херсон", НК "Альянс - Херсон", ОАО "Херсонтранс", економiстом
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Правлiння. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримував.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи представник Голопристанської РРНД Лiнник Свiтлана Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта юридична особа
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юридична особа
   Опис Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Обов"язки та повноваження виконує згiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Винагороду за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримувала.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Горбачова Любов Анатолiйовна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 685439, виданий Комсомольським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 06.04.1999
   Рік народження 1964
   Освіта вища, закiнчила Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ БК "Содружество".Начальник економiчного вiддiлу
   Опис Обов"язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голопристанська районна Рада народних депутатiв 04060051 Херсонська область,Голопристанський, 75600, м.Гола Пристань, вул. 1 травня,41 18.01.1999 808 400 12 808 400 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Усього  5 579 653 84 5 579 653 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Верчук Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2353901918
   Місцезнаходження Херсонська область, Днiпровський, 73036, м.Херсон, вул.Перекопська,193-а,кв.24
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А №006239
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2007
   Міжміський код та телефон (0552)31-29-26
   Факс 31-29-26
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис Немає 
 • Відомості про цінні папери емітента
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Не проводилось злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл та не передбачено планом розвитку пiдприємства. В 1997 роцi на базi радгоспу "iм, Покришиве " було створено ВАТ "Iм. Покришева"
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств товариство не має
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний в залежностi вiд термiну використання основних засобiв, метод оцiнци вартостi запасiв - середньозважений, метод облiку фiнансових iнвестицiй- по фактичнiй собiвартостi
   Текст аудиторського висновку
   ВИСНОВОК НГО АУДИТОРА
   про проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства "iм. Покришева" станом на 31.12.2010 року

   Перевiрка виконана незалежним аудитором Верчук Валерiєм Iвановичем на пiдставi договору таката аудитора серiї А № 006239 /дiйсний до 26.04.2012р../, свiдоцтва АБ №000528 / реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв / виданий рiшенням ДКЦПФР України реєстрац77 вiд 19.07.2007р./.
   2 .Аудит проведено на територiї замовника за адресою: с. Таврiйське, вул. Лiсна, 15;
   3.Основнi данi про емiтента:
   " Повна назва: вiдкрите акцiонерне товариство "iм. Покришева";
   " код: 00413535;
   " мiсцезнаходже56, Херсонська обл., Голопристанський район, с. Таврiйське, вул. Лiсна, 15;
   " форма власностi: приватна;
   " Органiзацiйно-правова форма господарювання - вiдкрите акцiонерне товариство;
   " Телефон - (05539) 4-32-93;
   " Розрахунковий рахунок № 200056 в ХФ КБ "Хрещатик " м. Херсон, МФО 342207;

   Основнi види дiяльностi:
   " Вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв, пряностi (код 01.13.0);
   " Вирощування зернових та технiчних культур (01.11.0)
   " Овочiвництво,ивне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв(01.12.0)
   " Оптова торгiвля зерном , насiнням та кормами для тварин (51.21.0)
   " Оптова торгiвля хiмiчними продуктами (51.55.0)
   " Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту (60.24.0)
   Аведено вiдповiдно до договору № 2 вiд 10 лютого 2011 р.. Перевiрка
   здiйснена з 15 лютого по 21 лютого 2011 р.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
   Управлiнський персонал вiдкритого акцiонерного товариства "iм. Покришева" несе вiдповiдала пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшньролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинiдповiдальнiсть аудитора
   Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Незалежний аудитор провiв аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiял введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р. та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, а саме: МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", МСА 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнмацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi" . Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi,нсовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур вхоцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою роздиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнлених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Ротєвостi виявлених помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 "Суттєвiсть в аудитi".Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням вибiркового малiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Перевiрцi пiдлягали виписки з банкiвських рахункiв, касовi книги, угоди, вiдомостiчного i синтетичного облiку, журнал -ордери, накопичувальнi вiдомостi, оборотнi - сальдовi вiдомостi, Баланс станом на 31.12.10р. (ф. №1, складений вiдповiдно до вимог П (С) БО №2), Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк(ф. №2, складений вiдпо вимог П(С)БО №3), Звiт про рух грошових коштiв за 2010рiк (ф. №3,складений вiдповiдно до вимог П(С)БО №4), Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (ф. №4, складений вiдповiдно до вимог П(С)БУ №5), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк складених вiдповiдно до вимог п.25 П (С) БУ № 1) та iнша фiнансова iнформацiя.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень).нi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку вiдкритого акцiонерного товариства "iм. Покришева". Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiлiльки в логiчно-послiдовному зв"язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формунансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству праннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2010 року.
   Проведену перевiрку оформлено аудиторським висновком вiдповiдно до вимог вiдповiдно до Закаїни "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики", прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв ауетики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)",Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери тий ринок", , та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
   Умовно- позитивний висновок.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2010 року, але через характер облiкових записiр мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється. Фiнансова звiтнiсть Товариства вттєвих аспектах пiдготовлена у вiдповiдностi до українського законодавства i нормативних актiв, що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi в Українi, нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiкунятою облiковою полiтикою Товариства. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно й повно подає iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2010року.

   Пояснювальний параграф
   Не до висновку додаткових застережень, привертаю увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалась в Українi, де Товариство веде свою дiяльнiсть та несе ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагперацiї з якими несуть ризики для Товариства, а в умовах фiнансової скрути не є стабiльними та передбачуваними. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Пiд по виробництву конякiв, вина та виноматерiалiв вцiлому , та Товариства зокрема.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №400iнюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку при розкритi ii емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затвердженого рiшенням Державної комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528.
   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до ьних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   При перевiрцi правильностi облiку основних фондiв використанi данi регiстрiв сого облiку i первинних документiв по руху основнi засоби (балансовi рахунки 10 "ОФ", 12 "Нематерiальнi активи", 13 "Нарахування зносу", 15 "Капiтальнi iнвестицiї").
   Станом на 31 грудня 2010року за даними балансу Товариства рахується:
   ршене будiвництво 1122,0тис.грн.;
   - основних засобiв:
   -за залишковою вартiстю 3350,0тис.грн.;
   -за первiсною вартiстю 12983,0тис.грн.;
   -знос 9633,0тис.грн;
   - довгостроковi бiологiчнi активи:
   - за справедливою (залишковою) вартiстю 4965,0тис.грн.;
   - за перартiстю 12469,0тис.грн.;
   - накопичена амортизацiя 7504,0тис.грн..
   Аудитором встановлено, що бухгалтерський облiк ОФ заснований на вимогах П (С) БО внi засоби", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.11.2000р. №92.
   Бухгалтерський облiк бiологiчних активiв ведеться вiдповiдно до П (С) БО № 30 "Бiологiчнi активи" , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18.11.20.
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   2 Облiк запасiв.
   Станом на 31 грудня 2010року, за даними балансу Товариства облiковуються наступнi запаси:
   - виробничих запасiв на суму 460,0тис.грн.;
   нi бiологiчнi активи 83,0тис.грн.;
   - незавершене виробництво 354,0тис.грн.;
   - готова продукцiя 52,0тис.грн..
   Запаси утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi, а такоiння Товариством. Усi наявнi запаси визнанi активами вiрно, оцiнка та класифiкацiя запасiв вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 "Запаси", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999р.
   Операцiї з придбання матерiальних цiнноведенi згiдно вимог чинного законодавства України, на пiдставi первинних документiв (накладнi, товарнi чеки та iнше).
   Дооцiнка, уцiнка залишкiв матерiальних цiнностей Товариством в 2010 роцi не проводилась.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповогам чинного законодавства України.
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв У 237 вiд 08.10.1999р.
   За даними балансу, станом на 31.12.2010р. дебiторська заборгованiсть Товариства становить:
   " дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1025,0тис.грн.;
   " дебiторська заборгованiстрахунками з бюджетом 43,0тис.грн.;
   " дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 197,0тис.грн.;
   " iнша поточна дебiторська заборгованiсть 279,0тис.грн.
   Резерв сумнiвних боргiв в сумi 175,0тис.грн., що вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   4. ошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвкахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2010р складає 176,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний дповiдає вимогам чинного законодавства України.
   5. Облiк витрат майбутнiх перiодiв.
   Витрати майбутнiх перiодiв - це витрати, якi здiйсненi у звiтному перiодi, але вiдносяться до наступного (або наступних) облiкових перiодiв.Станом на 31.12.201 становлять 1,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

   Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерслiку.
   Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснюється по кожному акцiонеру.
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною, складає 1653800,0 грн. i роздiлений на 6615200 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн Станом на 31.12.2010року статутний капiтал сформовано. Власний капiтал Товариства складає 4469,0тис.грн., у тому числi статутний фонд 1654,0тис.грн., iнший додатковий капiтал 8102,0тис.грн. та непокритi збитки 5287,0тис.грн.
   Аналiтичний та синтетлiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариствiдають вимогам П(С)БО "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.01.2000р.
   За даними балансу зобов'язання Товариства станом на 31.12.2010р. мають наступний склад:
   " iншi довгостроковi зобов'язання 80,0тис.грн.;
   " кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4786,0тис.грн.;
   " поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 23,0тис.грн.;
   " поточнi зобов'язання зi страхування 25,0тис.грн.;
   " поточнi зобов'язання з оплати працi 64,0тис.грн.;
   " iншi поточнi зобов'язання 99,0тис.грн..
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   Висловлення думки криття iнформацiї про облiк доходiв майбутнiх перiодiв Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку..
   До складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються доходи, отриманi на протязi поточного або попереднiх звiтодiв, якi вiдносяться до наступних звiтних перiодiв сума їх складає 2561,0тис.грн.
   Висловлення думки, щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.
   Аудитором проведено порiвняння вартостi чистих активiв з статутного фонду для цiлей реалiзацiї положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України та встановлено, що сума активiв по балансу складає 12107,0тис.грн., а сума зобов'язань складає 7638,0тис.грн. виходячи сума чистого капiталу дорiвнює 4469,0тис.грн. Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 2815,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
   Облiк фiнансових результатiв.
   Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдносогами П(С)БО 15 "Дохiд", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р. Класифiкацiя та визнання доходу Товариством проведенi вiрно, данi про отриманi доходи, вiдображенi у формi № 2 "Звiт про фiнансовi результати", є ними.
   Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт, послуг) за 2010рiк склав 5598,0тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи 1015,0тис.грн.
   Iншi фiнаноди 58,0тис.грн.
   Формування витрат Товариства, у перевiреному перiодi, здiйснювалось у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та правильно ено у звiтностi.
   Облiк витрат Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р.
   Витрати Товариства за 2010рiк становлять, а саме:
   - собiвартiсть реалiзованої п (товарiв, робiт, послуг) 5020,0тис.грн.;
   - адмiнiстративнi витрати 1043,0тис.грн.;
   - витрати на збут 46,0тис- iншi операцiйнi витрати 223,0тис.грн.;
   - фiнансовi витрати 288,0тис.грн.;
   За результатами дiяльностi у 2010роцi Товариством отримано прибуто 51,0тис.грн.
   Балансовий прибуток Товариства визначений згiдно з чинним законодавством.
   Стан бухгалтерського облiку i звiтностi.
   Товариство веде бухгалтерський облiк за допомогою програмного забезпечення.Порядок ведення бухгалтерського облiкриствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV-ВР вiд 16.07.1999р., з урахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, затверджених вiдповiдними наказстерства фiнансiв України.Облiкова полiтика Товариства визначена i затверджена наказом голови правлiння та була незмiнною протягом перiоду, який перевiрявся.Оцiнка та класифiкацiя активiв Товариства в бухгалтерському облiку проведенi вiрно.Власний Товариства, його структура та призначення в усiх суттєвих аспектах вiдображенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiрно.Фiнансовi результати дiяльностi Товариства реальнi та вiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.Данi фiнансової звiовариства вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, окремi форми звiтностi в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають одна однiй.
   Фiнансова звiтнiсть є повною та в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативам бухгалтерського облiку, в тому числi вiдпо(С)БО.
   Фiнансовий стан Товариства вiдображено в додатку №1
   Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за № 1528.
   У ходi перевiрки не виявлено подiй, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський тента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV.
   На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та прй капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005
   Основними видами продукцiї є виноград технiчних сортiв, плоди садiв товарного напрямку, зерновi та технiчнi культури рiльництва(пшениця, ячмiнь, соняшник, рiпак) , баштаннi та овочевi культури(кавун, картопля). Вирощування сiльгоспкультур має сезонтер, основнi ринки збуту - виноробнi заводи, зернотрейдери, приватнi пiдприємцi та iншi. Основнi ризики - погоднi та клiматичнi умови. Для розширення виробництва та зменшення ризику товариством засаджено 58,4 га. товарн
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї є виноград технiчних сортiв, плоди садiв товарного напрямку, зерновi та технiчнi культури рiльництва(пшениця, ячмiнь, соняшник, рiпак) , баштаннi та овочевi культури(кавун, картопля). Вирощування сiльгоспкультур має сезонтер, основнi ринки збуту - виноробнi заводи, зернотрейдери, приватнi пiдприємцi та iншi. Основнi ризики - погоднi та клiматичнi умови. Для розширення виробництва та зменшення ризику товариством засаджено 58,4 га. товарних сортiв винограда, влаштовами крапельного зрошення. Основними видами сировини та матерiалiв є: пльне, добрива, засоби захисту рослин та насiння. Основними покупцями є ВАТ "Цюрупинський винзавод", ТОВ "Агротрейд". Основними постачальниками є: ЗАТ БК "Содружество", ТОВ "Агрiмаїна", ТОВ "Триденна Агро", ЗАТ "Херсонагрохiм", ТОВ "Хiмагромаркетинг"
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання та встановлення крапельного зрошення на суму 1142,0тис.грн
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариство значною мiрою залежить вiд чинного законодавства в галузi сiльськогосподарського виробництва. При змiнi цих умов достежити чи спрогнозувати фiнансову стабiльнiсть пiдприємства дуже проблематично. Проте вступ України до СОТ на думку фахiв завдати значної шкоди в галузi вирощування винограду технiчних сортiв за рахунок зменшення ввiзного мита на 1 декалiтр в десятки разiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За минулий рiк Товариство сплатило близько 2.0тис.грн штрафiв за рiзнi види порушень законодавства.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Так, як надходження фiнансових ресурсiв пiдприємства залежать вiд погодних умов та ринку збуту сiльськогосподарської продукцiї то планування проводиться виходячи з фактичних умов.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенi договора на кiнець звiтного року виконанi
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Догляд за довгостроковими бiологiчними активами
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок витрати на дослiдження склали близько 20,0 тис.грн.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається судових справ немає
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/в
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   3557.000   3350.000   0.000   0.000   3557.000   3350.000
     — будівлі та споруди   2880.000   2763.000   0.000   0.000   2880.000   2763.000
     — машини та обладнання   362.000   319.000   0.000   0.000   362.000   319.000
     — транспортні засоби   86.000   71.000   0.000   0.000   86.000   71.000
     — інші   229.000   197.000   0.000   0.000   229.000   197.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   3557.000   3350.000   0.000   0.000   3557.000   3350.000
   Опис: Станом на 31.12.2010 року на пiдприємствi є в наявностi основнi засоби первiсною вартiстю 12983,0 тис. грн., залишкова вартiсть складала 3350,0тис.грн., а сума зносу становить 9633,0тис.грн. В поточному роцi придбано основних зсобiв на 102,0тис.грнуло за рiк на суму 16,0тис.грн.
   Обмежень на використання основних засобiв немає   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   4469.000 4657.000
   1654.000 1654.000
   1654.000 1654.000
   Опис проведено порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду для цiлей реалiзацiї положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України та встановлено, що сума активiв по балансу складає 12107,0тис.гума зобов'язань складає 7638,0тис.грн. виходячи з цього сума чистого капiталу дорiвнює 4469,0тис.грн.
   Висновок Розмiр вартостi ЧА бiльше розмiру статутного фонду на 2815,0тис.грн. що не суперечить вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 23.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 5054.000  X X
   Усього зобов'язань X 5077.000  X X
   Опис:  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 1 0
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор
   Правління
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть)  
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть)  
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть)  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 4
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Так  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) Немає  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть)  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Немає  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Так  Так  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа:  Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Так  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Так  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) Немає 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Так  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) немає  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) немає  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) немає  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) немає  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть)  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Реєстратора не змiнювали  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Немає 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   немає 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   немає 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 31.12.2010
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iм. Покришева" За ЄДРПОУ 00413535
   Територія 75656, Херсонська область, Голопристанський, с. Таврiйське, вул. Лiсова,15 За КОАТУУ 6522385401
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 20
   Орган державного управління Мiнiстерство транспорту та з'язку України За СПОДУ 06024
   Вид економічної діяльності Перевезення вантажiв За КВЕД 01.13.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75656, Херсонська область, Голопристанський, с. Таврiйське, вул. Лiсова,15
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 902 1122
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 3557 3350
   Первісна вартість 031 12897 12983
   Знос 032 9340 9633
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 5332 4965
   первісна вартість 036 12469 12469
   накопичена амортизація 037 7137 7504
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 9791 9437
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 673 460
   поточні біологічні активи 110 22 83
   незавершене виробництво 120 299 354
   готова продукція 130 542 52
   Товари 140 1 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 1622 1025
   первісна вартість 161 1797 1200
   резерв сумнівних боргів 162 175 175
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 218 43
   за виданими авансами 180 361 197
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 8 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20 279
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 33 176
   у т. ч. в касі 231 1 7
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 3799 2669
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 1
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 13591 12107

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1654 1654
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 8101 8102
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5098 -5287
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 4657 4469
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 253 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 80 80
   Усього за розділом ІІІ 480 333 80
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 1081 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4615 4786
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 30 23
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 42 25
   з оплати праці 580 125 64
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 2 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 141 99
   Усього за розділом IV 620 6036 4997
   V. Доходи майбутніх періодів 630 2565 2561
   Баланс 640 13591 12107
   Примітки:
   : В балансi станом на 31.12. 2010р. По рядку 030 вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв. Первiсна вартiсть основних засобiв в бухгалтерському облiку вiдображена за фактичними витратами на їх придбання, встановлення, виготовлення та споруджурахуванням обов'язкових до оцiнок, якi було проведено за рiшенням КМУ, починаючи з 1992 року в зв'язку з iнфляцiєю. До складу оборотних активiв включаються запаси, дебiторська заборгованiсть.
   До власного капiталу вiдносяться статутний капiтал, адається з простих iменних акцiй, iншого додаткового капiталу, непокритих збиткiв та резервного капiталу.У складi поточних зобов'язань облiковується заборгованiсть по розрахункам з бюджетом та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6718 9434
   Податок на додану вартість 015 1120 1572
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5598 7862
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5020 6906
   Валовий:    
   — прибуток 050 578 956
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 1015 156
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 1043 1073
   Витрати на збут 080 46 75
   Інші операційні витрати 090 223 172
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 281 0
   — збиток 105 0 208
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 58 49
   Інші доходи 130 0 1132
   Фінансові витрати 140 288 499
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 0
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 51 474
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 51 474
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 51 474
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 1584 4313
   Витрати на оплату праці 240 2023 2165
   Відрахування на соціальні заходи 250 720 644
   Амортизація 260 655 766
   Інші операційні витрати 270 976 172
   Разом 280 5958 8060

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 6 615 2006 615 200
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6 615 2006 615 200
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00770.0720
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00770.0720
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   : У 2010роцi виручка, яка вiдображена по ряд.010 звiту, визначена по методу нарахування без урахування одержаних авансiв.При цьому врахованi вимоги П(С)БО № 15, а саме доходи вiдображенi у момент збiльшення активiв, або зменшення зобов'язань, якi п до збiльшення власного капiталу, та при умовi, що оцiнка доходу достовiрно визначена.
   Собiвартiсть ре6алiзованої продукцiї визначена виходячи iз виробничої собiвартостi в частинi , яка припадає на реалiзовану.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1654 0 0 8102 0 -5098 0 0 4658
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -240 0 0 -240
   Скоригований залишок на початок року 050 1654 0 0 8102 0 -5338 0 0 4418
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 51 0 0 51
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 51 0 0 51
   на кінець року 300 1654 0 0 8102 0 -5287 0 0 4469
   Примітки:
   Змiни власного капiталу вiдбулися за рахунок виправлення помилок попереднього та поточного перiодiв i фiнансового результату

  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6999 11081
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 1
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 156 89
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 78 59
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 2249 6981
   Авансів 095 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 1769 1653
   Витрат на відрядження 110 1 1
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 29 107
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 827 675
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 383 444
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 54 139
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 1922 1230
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1922 1230
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 49 152
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -49 -152
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 2362 3428
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 3697 4119
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 395 397
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1730 -1088
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1730 -1088
   Чистий рух коштів за звітний період 400 143 -10
   Залишок коштів на початок року 410 33 43
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 176 33
   Примітки:
   Данi про рух грошових коштiв визначенi по вибiрках даних про їх втрати i надходження безпосередньо по оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку грошових коштiв. Змiна оборотних активiв i зобов'язань визначена рiзницею мiж даними балансу на початок i кiнець 2010року, з врахуванням коригувань зв'язаних не грошовими оборотами.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 0.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 8379 5499 54 0 0 0 0 171 0 2414 2414 10847 8084 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 1221 859 41 0 0 4 0 80 0 -44 -44 1214 895 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 367 281 1 0 0 0 0 16 0 -1 -1 367 296 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 2732 2603 0 0 0 0 0 29 0 -2368 -2368 364 364 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 195 96 6 0 0 12 12 9 0 -1 -1 188 92 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 12897 9340 102 0 0 16 12 305 0 0 0 12983 9633 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 60 4
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 573 1118
   Інші 330 0 0
   Разом 340 633 1122

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 1015 223
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 288
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 58 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 7
   Поточний рахунок банку 650 169
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 176
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 19 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 84 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 1 0 0
   Будівельні матеріали 840 106 0 0
   Запасні частини 850 68 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 153 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 83 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 29 0 0
   Незавершене виробництво 890 354 0 0
   Готова продукція 900 52 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 949 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1200 328 674 198
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 279 279 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 5
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 5
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 305
   Використано за рік - усього 1310 293
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 293
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 12469 7137 0 0 0 367 0 0 12469 7504 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 12491 7137 70 9 0 367 0 0 12552 7504 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 12469 7137 0 0 0 367 0 0 12469 7504 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 22 X 70 9 X X 0 0 83 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 22 X 70 9 X X 0 0 83 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 12491 7137 70 9 0 367 0 0 12552 7504 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0