Створення: 28.09.2017

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – 28/09/2017

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте загальними зборами 28.09.2017р. Надано згоду на вчинення значного правочину з списання з балансу товариства довгострокових бiологiчних активiв в кiлькостi 275,24 га, загальною балансовою вартiстю 7437272,25 грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 14764000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 50,37%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5035860шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5030125шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 5030125шт.; «проти» 0.